Heerlen, juli 2017
Betreft: uitnodiging jaarvergadering 2016/17 RKVV Heksenberg
Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van
R.K.V.V. Heksenberg op woensdag 30 augustus 2017.
De vergadering wordt gehouden bij Rasa Senang aanvang 19.30 uur.
Inloop mogelijk vanaf 19.00 uur.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag 2016-2017
5. Rapportage van de kascontrolecommissie en
benoeming van de kascontrolecommissie voor het nieuwe jaar 2017-2018
6. Begroting 2017-2018
7. Bestuursverkiezing; conform rooster van aftreden is aftredend de voorzitter
Henk Butink; de voorzitter stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt ook voor om Cally Vondenhoff te benoemen tot bestuurslid
8. Informatie over stand van zaken accommodatie-ontwikkeling; planning voor
ledenraadplegingen
9. Rondvraag en sluiting
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom, stemgerechtigd zijn de leden die
voor 1 januari 2017 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Het bestuur wijst met klem op het belang van het bijwonen van de vergadering voor alle
leden, laat uw stem niet verloren gaan.
Met vriendelijke groet.
bestuur RKVV Heksenberg